Udostępnienie informacji publicznej

2018-07-27 1500
Art. czytany: 425 razy

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Młynary, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 1330)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje 'bez zbędnej zwłoki', nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta i Gminy Młynary w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary;
• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary; pok. Nr 1 20;
• przesłać faxem na numer +48 55 248 64 00;
• przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl;
• w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.
Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.