Nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych - komunikat w sprawie planowanych działań

2018-08-09 0819
Art. czytany: 275 razy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach na podstawie art. 12 ust. 2-5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Młynary oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary, informuje:
Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018r. wiąże się
z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Młynarach, w terminie 6 miesięcy, od wejścia w życie znowelizowanej ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Młynary, oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary...