A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Ograniczony przetarg pisemny na sprzedaż
wyświetleń: 25210
2 Pracownicy urzędu
wyświetleń: 23927
3 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wyświetleń: 8616
4 Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Młynarach
wyświetleń: 8557
5 Przetarg -dostawa oleju napędowego i etyliny Pb95.
wyświetleń: 8020
6 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
wyświetleń: 7750
7 Druk oferty na realizację zadania publicznego
wyświetleń: 7239
Prawo miejscowe:
1 ustalenia rejestru list kandydatów do Rady Miejskiej w Młynarach według okręgów wyborczych.
wyświetleń: 4754
2 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008
wyświetleń: 3237
3 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007 – 2008.
wyświetleń: 1730
4 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolnik w gminie Młynary
wyświetleń: 1631
5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwietnik w gminie Młynary.
wyświetleń: 1557
6 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasinek w gminie Młynary.
wyświetleń: 1508
7 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych .
wyświetleń: 1486
Procedury:
1 Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
wyświetleń: 880
2 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
wyświetleń: 873
3 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
wyświetleń: 786
4 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
wyświetleń: 779
5 Sporządzenie aktu zgonu
wyświetleń: 776
6 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
wyświetleń: 761
7 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
wyświetleń: 700
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


NUMERY KONT BANKOWYCH


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


BANK PKO BP S.A.


16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


Wadium przetargowe:


BANK PKO BP S.A.


63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
Dziennik Ustaw


Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Miejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoINFORMACJA!


Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary