A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie MiG Młynary w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.
» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Obwieszczenie Wojewody Warm.-Maz. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Ograniczony przetarg pisemny na sprzedaż
wyświetleń: 25210
2 Pracownicy urzędu
wyświetleń: 20798
3 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wyświetleń: 8028
4 Przetarg -dostawa oleju napędowego i etyliny Pb95.
wyświetleń: 8020
5 Zespół Szkół w Młynarach
wyświetleń: 7516
6 Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Młynarach
wyświetleń: 7350
7 Druk oferty na realizację zadania publicznego
wyświetleń: 6899
Prawo miejscowe:
1 ustalenia rejestru list kandydatów do Rady Miejskiej w Młynarach według okręgów wyborczych.
wyświetleń: 4341
2 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008
wyświetleń: 2900
3 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007 – 2008.
wyświetleń: 1571
4 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolnik w gminie Młynary
wyświetleń: 1470
5 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych .
wyświetleń: 1353
6 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasinek w gminie Młynary.
wyświetleń: 1343
7 nie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2005 rok.
wyświetleń: 1304
Procedury:
1 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
wyświetleń: 786
2 Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
wyświetleń: 775
3 Sporządzenie aktu zgonu
wyświetleń: 694
4 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
wyświetleń: 691
5 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
wyświetleń: 690
6 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
wyświetleń: 678
7 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
wyświetleń: 625
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


NUMERY KONT BANKOWYCH


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


BANK PKO BP S.A.


16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


Wadium przetargowe:


BANK PKO BP S.A.


63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Miejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoINFORMACJA!


Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


INFORMACJA!


Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


(-)mgr Marek Misztal


 

Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary