A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Gospodarka Odpadami
 • Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary
 • Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary - informacje za 2016 rok

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm.) Gmina Młynary informuje:
  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Młynary
  od 01 stycznia 2016 roku jest Firma KOMA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sikorskiego 19c,
  19-300 Ełk, tel.: (89) 526-26-26.
  2. Miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Młynary zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.
  3. W 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 27%.
  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0%.
  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 82 %.
  4. W 2016 roku na terenie miasta i gminy Młynary odbyło się 7 objazdowych mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych z nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć oddania w/w odpadów przeprowadzonych przez firmę KOMA Sp. z o.o. Sp. k., która jest odpowiedzialna za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Młynary.
  5. Punktami zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych są:
  - Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
  - Biblioteka Publiczna ul. 1 Maja 6, 14-420 Młynary
  - Przedszkole ul. Słowackiego 14, 14-420 Młynary
  - Zespół Szkół w Młynarach, ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary
  Obsługę punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 19/16 tel.: (22) 550-61-08 lub 801-363-373.


  Data wprowadzenia: 2017-04-25 1440
  Data upublicznienia: 2017-04-25
  Art. czytany: 478 razy

  » Informacja - rozmiar: 14025 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Sękowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary