A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
 • Dotacje na zadania pożytku publicznego
 • OTWARTY KONKURS OFERT

  OTWARTY KONKURS OFERT

  OTWARTY KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
  Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU .

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania z zakresu kultury w 2008 roku.

  Na podstawie art.11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z 2003r. z późn.zm. ) oraz uwzględniając Program współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku .

  I. Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków publicznych na ten cel :

  Zadanie 1:

  Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie poprzez :
  a) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych ,
  b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych ,
  c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych oraz ogólnopolskich
  1) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w 2008 roku – 35.000 zł.
  2) termin realizacji zadania : luty-grudzień 2008 r.
  3) warunki realizacji zadania :
  - miejsce realizacji zadania : teren miasta i gminy Młynary,
  - uczestnicy : dzieci, młodzież i dorośli
  - dysponowanie odpowiednio zdolną kadrą do realizacji zadania,
  - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

  Zadanie 2:

  Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych:
  1) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w 2008 roku – 4.000 zł.
  2) termin realizacji zadania : luty-grudzień 2008 r.
  3) warunki realizacji zadania :
  - miejsce realizacji zadania : teren miasta i gminy Młynary,
  - uczestnicy : mieszkańcy miasta i gminy Młynary
  - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.


  Zadanie 3

  Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie.

  1) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w 2008 roku – 2.000 zł.
  2) termin realizacji zadania : luty-grudzień 2008 r.
  3) warunki realizacji zadania :
  - miejsce realizacji zadania : Szkoła Podstawowa w Błudowie,
  - uczestnicy : uczniowie SP Błudowo
  - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

  Zadanie 4

  Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki , siatkówki i lekkoatletyki poprzez treningi i rozgrywki sportowe w Młynarach

  1) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w 2008 roku – 4.000 zł.
  2) termin realizacji zadania : luty-grudzień 2008 r.
  3) warunki realizacji zadania :
  - uczestnicy : uczniowie szkół w Młynarach
  - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

  II. Rodzaje zadań z zakresu kultury

  Zadanie 1

  Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych

  1) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w 2008 roku – 5.000 zł.
  2) termin realizacji zadania : luty-grudzień 2008 r.
  3) warunki realizacji zadania :
  - miejsce realizacji zadania : teren miasta i gminy Młynary,
  - uczestnicy : uczniowie szkół miasta i gminy Młynary
  - dysponowanie odpowiednio zdolną kadrą do realizacji zadania,
  - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.


  III. Termin i warunki składania ofert .
  1. Terminem składania ofert – do 22 lutego 2008 r. – to jest 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej -www.mlynary.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń ( decyduje data wpływu) .
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach , ul. Dworcowa 29 , 14-420 Młynary – pokój Nr 1 ( Sekretariat ) – w zamkniętej kopercie z adnotacją – „Konkurs-Organizacje Pozarządowe” - w formie pisemnej .
  3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie Miasta i Gminy Młynary w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury organizacje pozarządowe oraz inne podmioty , w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
  4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.Nr 264,poz.2207 ) .
  5. Ofertę należy przedstawić z następującymi załącznikami :
  1) aktualny odpis z rejestru sądowego lub akt poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego.
  2) sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
  3) kopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  4) projekt harmonogramu realizacji zadania,
  5) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do wyodrębnienia ewidencji księgowej i rachunku bankowego dla środków uzyskanych z budżetu Miasta i Gminy Młynary.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji .
  Dotacje na realizację zadania otrzyma organizacja pozarządowa lub inny
  podmiot , którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
  konkursowym .
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone według obowiązującego wzoru , w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym .

  IV. Termin , kryteria i tryb wyboru oferty .

  I . Wybór ofert nastąpi w ciągu 10 dni od dnia , do którego należało złożyć
  oferty.
  Oferty złożone na niewłaściwych drukach , niekompletne lub złożone po
  terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych .

  II. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę :
  1) Prowadzenie działalności statutowej w zakresie przedmiotu realizowanego zadania ,
  2) wartość merytoryczna projektu ,
  3) liczba odbiorców projektu ,
  4) dotychczasowe doświadczenia oferenta ,
  5) korzyści edukacyjne jakie realizacja zadania przyniesie ,
  6) możliwości realizacyjne , a w nich posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kadrowe ,
  7) kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt ,
  8) objęcie zadaniem jak największej grupy mieszkańców gminy ,
  9) budżet , a w nim : koszt realizacji zadania , wysokość wkładu własnego , współudział innych źródeł finansowania , wkład pracy wolontariuszy .

  III. Tryb wyboru oferty :
  1) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym .
  2) Dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu.
  3) Wysokość dotacji nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanym wniosku
  4) Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową , powołaną w drodze Zarządzenia przez Burmistrza.
  5) O wyniku postępowania konkursowego powiadamia się uczestników.
  6) Szczegółowe warunki realizacji i finansowania określi umowa zawarta między Miastem i Gminą Młynary , a wybranym podmiotem.


  V. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego .

  Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do końca 2008 roku .
  Realizując zlecone zadanie organizacja pozarządowa lub inny podmiot zobowiązany będzie do :
  - udostępnienia do wglądu dokumentacji w celu sprawdzenia czy przekazane
  środki wykorzystywane są zgodnie z umową ,
  - przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary sprawozdania z
  wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie
  wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy
  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
  zadania ( Dz.U. Nr 264 , poz. 2207 ) .

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Młynary.

  Realizacja wyników konkursu ( tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym ) nastąpi w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu .


  Młynary , dnia 21 stycznia 2008 roku .


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  Data wprowadzenia: 2008-01-22 0830
  Data upublicznienia: 2008-01-22
  Art. czytany: 5372 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Lisowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary