A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Naprawę i wzmocnienie skarpy drogi gminnej Nr 107003N w km 4+987 - 5+004 w miejscowości Zastawno'
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę materiałów biurowych'
» Zaproszenie na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Zaproszenie na III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 • Działalność Gospodarcza
 • REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

  Miejsce załatwienia
  Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, pok. 14

  Wymagane dokumenty
  Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

  Miejsce odbioru
  Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, pok. 14

  Opłaty
  Brak

  Termin załatwienia
  Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
  - wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  - właściwego Urzędu Statystycznego,
  - terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Podstawa prawna
  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97)

  Treść
  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
  ZMIANA ZASAD REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

  Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą składać w Urzędzie Miasta i Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„EDG-1”.
  Wniosek EDG-1 jest równocześnie:
  - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  - zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest również:
  - wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  - wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  - zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

  Wnioski można składać:
  - osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa) w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, pok. 14
  - listownie – listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

  Od dnia 31 marca 2009r,
  1. wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu można składać jedynie na drukach, których wzór został określony Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2009r, Nr 50, poz.399),
  2. powyższe wnioski są zwolnione z opłaty,
  3. wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, pok. 14

  Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
  - wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  - właściwego Urzędu Statystycznego,
  - terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  UWAGA!
  Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od konieczności załatwiania niektórych spraw w urzędach osobiście, np. przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w ZUS druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

  Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach.
  Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji, licencji czy też zezwoleń.

  Wniosek EDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 w załącznikach.


  Data wprowadzenia: 2009-04-02 1305
  Data upublicznienia: 2009-04-02
  Art. czytany: 8621 razy

  » Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 - rozmiar: 22157 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wniosek EDG-1 - rozmiar: 263259 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Lisowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary