A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowiso urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja o unieważnieniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach
» Zaproszenie na II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Organizacje pozarządowe
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 13/2011
  Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
  z dnia 17 marca 2011 r.
  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z
  ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
  publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
  Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 tj.)
  oraz uwzględniając Program współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na 2011 rok przyjęty Uchwałą Nr LI/299/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
  3 listopada 2010 roku.
  I. Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków
  publicznych:
  1. Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary– wysokość
  środków na ten cel w budżecie - 51.500,00 zł,
  2. Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – wysokość środków na ten
  cel w budżecie- 10.000,00 zł,
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży– wysokość środków
  na ten cel w budżecie – 8.000,00 zł,
  4. Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody– wysokość
  środków na ten cel w budżecie – 1.000,00 zł.
  II. Rodzaje zadań z zakresu kultury oraz wysokość środków publicznych:
  1. Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary–
  wysokość środków na ten cel w budżecie – 5.500,00 zł,
  2. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych–
  wysokość środków na ten cel w budżecie – 10.000,00 zł,
  3. Przeprowadzenie konkursu „Zagroda pachnąca kwiatami” we wsiach gminy Młynary–
  wysokość środków na ten cel w budżecie – 4.000,00 zł.
  III. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Oferty mogą składać podmioty (zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 tj.) :
  a) organizacje pozarządowe,
  b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6, poz.
  25), na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.
  3. Osoba do kontaktu: Sylwia Kędzierska – tel. 248-60-19.
  4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Należy wypełnić wszystkie
  pola w ofercie.
  5. Do oferty należy dołączyć:
  a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  potwierdzającą status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  6. Termin składania ofert upływa 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, od godz. 12.00.
  7. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje
  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
  8. Wysokości przyznanych dotacji mogą być niższe, niż wnioskowane w ofertach. W takim
  przypadku oferenci mogą negocjować zmniejszenie zakresów rzeczowych zadań.
  9. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku
  organizacji.
  10. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
  i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
  zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą
  zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
  podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  11. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  odstąpić od realizacji zadań publicznych, określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując
  o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
  oraz pozostałych uczestników konkursu.
  12. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji
  w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
  13. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.
  14. Oferent, którego ofertę wybrano powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
  15. Z dotacji nie mogą być finansowane inwestycje.
  IV. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadania winny być wykonane w 2011 r. szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki
  realizacji, finansowania i rozliczania zadań określą umowy ( zgodnie w/g wzorów
  określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
  poz. 25) pomiędzy Urzędem o oferentami.
  2. Powierzone zadanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą
  starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami
  i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zadania winny być realizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy
  Miasta i Gminy Młynary.
  4. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie
  jest współfinansowane lub finansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy.
  Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach,
  informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących
  realizowanego zadania publicznego.
  V. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zaklejonych kopertach,
  osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa
  29, 14-420 Młynary, w sekretariacie Urzędu (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu
  do sekretariatu Urzędu pokój nr 1 ). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę
  i adres podmiotu oraz numer, rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1
  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  Druk oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:
  www.mlynary.bip.doc.pl w zakładce: organizacje pozarządowe. Druk można również pobrać
  u pracownika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w Urzędzie Miasta i Gminy
  Młynary, pokój nr 13.
  3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie
  oraz jeden komplet załączników.
  4. Oferty niezgodne ze wzorem lub oferty niekompletne (bez wymaganego załącznika)
  i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
  5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu
  składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
  danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  6. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola
  i rubryki i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie
  z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem
  potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  7. Do oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
  2) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione
  (upoważnione) do działania w jego imieniu,
  3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok ( w przypadku krótszej
  działalności – za miniony okres),
  4) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres
  tej działalności); sprawozdanie powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj. : bilans.
  rachunek wyników, informację dodatkową; w przypadku , gdy organizacja nie ma obowiązku
  sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do oferty zestawienie
  przychodów i kosztów za okres swojej działalności,
  5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania (np. kursy instruktorskie,
  licencje klubu, umowy o współpracy, rekomendacje itp.)
  8. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem
  o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.
  9. Gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS
  lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  10. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony
  pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru
  oferty .
  1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, której tryb powoływania i zasady
  działania określone zostały w „Programie współpracy Miasta i Gminy Młynary
  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
  działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
  2. W skład komisji konkursowej wejdzie :
  1) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
  2) przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
  reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące
  udział w konkursie.
  3) Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje
  się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
  U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  4) Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących
  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku
  publicznym i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta
  i Gminy Młynary, tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
  5) Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania
  się komunikatu, o którym mowa w pkt 4.
  6) Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3
  ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji
  organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego
  dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób
  go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
  7) W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących
  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku
  publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, biorąc
  pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy
  komisji konkursowej.
  8) W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe
  lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy
  Młynary i nie może wówczas składać się z mniej niż trzech osób.
  3. Kryteria stosowane przez Komisję konkursową przy wyborze oferty:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
  2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
  rzeczowego zadania,
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
  organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
  4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych
  lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku
  zlecania realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,
  5) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot, wkład rzeczowy, osobowy
  w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,
  6) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej
  lub podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość
  oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
  3. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna
  oferta realizacji zadania.
  4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty
  zakończenia przyjmowania ofert.
  5. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie
  Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
  oraz na oficjalnej stronie Urzędu.
  VII. Warunki podpisania umowy.
  1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania ( o ile nastąpiły zmiany w stosunku
  do złożonej oferty. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania,
  przeprowadzenia i rozliczenia zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu,
  b) złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku
  do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada
  procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu
  całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
  2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego oraz prowadzenie
  wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków otrzymanych w formie dotacji.
  3. Podmiot, którego oferta została przyjęte do realizacji, w terminie do dwóch tygodni
  podpisuje umowę na realizację zadania. Niedotrzymanie powyższego terminu
  jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
  4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania
  umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (Dz. U. Nr 6
  poz.25 z 2011r ). Umowa zawierana jest na czas realizacji zadania jednak nie dłuższy
  niż do 30 grudnia 2011r
  5. Udzielający dotacji niepóźnej niż w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy przekaże
  na realizację zadania środki finansowe chyba, że warunki umowy stanowić będą inaczej.
  6. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, organ administracji publicznej zlecając zadanie publiczne ma prawo
  dokonać kontroli i oceny realizacji zadania a w szczególności: stanu realizacji, efektywności,
  rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków
  oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji. Kontroli mogą dokonać upoważnieni
  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Młynary.
  7. Podmiot który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego jest zobowiązany
  w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, do przedłożenia sprawozdanie
  merytorycznego i finansowego z wykonania zadania , wg wzoru określonego
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (Dz.
  U. Nr 6 poz.25 z 2011r ( Załącznik Nr 3 do ogłoszenia).
  8. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentowi.
  Burmistrz
  (-) mgr Ryszard Zając


  Data wprowadzenia: 2011-03-18 1209
  Data upublicznienia: 2011-03-18
  Art. czytany: 3213 razy

  » wzór oferty - rozmiar: 71557 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » wzór sprawozdania - rozmiar: 63174 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » wzór umowy - rozmiar: 93501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zarządzenie - rozmiar: 232889 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Kędzierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary