A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowiso urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja o unieważnieniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach
» Zaproszenie na II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Organizacje pozarządowe
 • ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Zapraszamy do prac w komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2011. Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do prac w Komisji Konkursowej. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2011. 1.  Sposób i termin zgłaszania kandydatów. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej). Formularz zgłoszenia prosimy przesłać do Urzędu z dopiskiem: Komisja Konkursowa 2011 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary w terminie do: 05 kwietnia 2011 roku. 2.  Zadania członka Komisji Konkursowej. Do zadań członków Komisji Konkursowej należy w szczególności: - ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie; - proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego; - proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert; - rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 3.  Wymagania w stosunku do kandydatów. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki: a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; b)  muszą być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); f) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 Nr. 234, poz. 1536), biorących udział w konkursie; g) złożyć formularz zgłoszenia wraz z rekomendacją minimum jednej organizacji w terminie do 05 kwietnia 2011 roku. 4. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. 5. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane. 6. Zgłoszenie do pracy w Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat. 7. Uwagi końcowe: 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń. 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary mgr Ryszard Zając

  Data wprowadzenia: 2011-03-30 1256
  Data upublicznienia: 2011-03-30
  Art. czytany: 2889 razy

  » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - rozmiar: 82804 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Kędzierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary