A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowiso urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja o unieważnieniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach
» Zaproszenie na II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Organizacje pozarządowe
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 5 /2012
  Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
  z dnia 16.01.2012 r.  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 tj.) oraz uwzględniając Program współpracy Miasta i Gminy Młynary
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 grudnia 2011 roku.
  I. Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków
  publicznych:
  1. Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary – wysokość środków na ten cel w budżecie – 30.000,00 zł,
  2. Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – wysokość środków na ten cel
  w budżecie- 10.000,00 zł,
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży– wysokość środków na ten cel w budżecie – 4.000,00 zł,
  4. Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody– wysokość środków na ten cel w budżecie – 2.000,00 zł.


  II. Rodzaje zadań z zakresu kultury oraz wysokość środków publicznych:
  1. Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary– wysokość środków na ten cel w budżecie – 14.000,00 zł,
  2. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych– wysokość środków na ten cel w budżecie – 10.000,00 zł.


  III. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Oferty mogą składać podmioty (zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 tj.) :
  a) organizacje pozarządowe,
  b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6, poz. 25), na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.
  3. Osoba do kontaktu: Sylwia Kędzierska – tel. 248-60-19.
  4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola
  w ofercie.
  5. Do oferty należy dołączyć:
  a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającą status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  6. Termin składania ofert upływa 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, do godz. 12.00.
  7. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
  8. Wysokości przyznanych dotacji mogą być niższe, niż wnioskowane w ofertach. W takim przypadku oferenci mogą negocjować zmniejszenie zakresów rzeczowych zadań.
  9. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji.
  10. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
  i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność
  do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  11. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadań publicznych, określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
  12. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji w BIP,
  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
  13. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.
  14. Oferent, którego ofertę wybrano powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
  15. Z dotacji nie mogą być finansowane inwestycje.


  IV. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadania winny być wykonane w 2012 r. szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań określą umowy ( zgodnie w/g wzorów określonych
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) pomiędzy Urzędem
  o oferentami.
  2. Powierzone zadanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zadania winny być realizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy Miasta
  i Gminy Młynary.
  4. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie
  jest współfinansowane lub finansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja
  na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach
  dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.  V. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, w sekretariacie Urzędu (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu
  do sekretariatu Urzędu pokój nr 1 ). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę
  i adres podmiotu oraz numer, rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik
  nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  Druk oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:
  www.mlynary.bip.doc.pl w zakładce: organizacje pozarządowe. Druk można również pobrać
  u pracownika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary, pokój nr 4.
  3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie
  oraz jeden komplet załączników.
  4. Oferty niezgodne ze wzorem lub oferty niekompletne (bez wymaganego załącznika)
  i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
  5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
  danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  6. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki
  i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  7. Do oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
  2) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu,
  3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok ( w przypadku krótszej działalności – za miniony okres),
  4) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres
  tej działalności); sprawozdanie powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj. : bilans, rachunek wyników, informację dodatkową; w przypadku , gdy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do oferty zestawienie przychodów i kosztów
  za okres swojej działalności,
  5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania (np. kursy instruktorskie, licencje klubu, umowy o współpracy, rekomendacje itp.)
  8. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności
  z oryginałem przez upoważnione osoby.
  9. Gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie
  z KRS lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  10. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożonym pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


  VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru
  oferty .
  1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
  2. W skład komisji konkursowej wejdzie :
  1) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
  2) przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  3) Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  3. Kryteria stosowane przez Komisję konkursową przy wyborze oferty:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
  2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
  4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecania realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,
  5) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot, wkład rzeczowy, osobowy w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,
  6) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej
  lub podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość
  oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
  3. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta realizacji zadania.
  4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
  5. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
  oraz na oficjalnej stronie Urzędu.


  VII. Warunki podpisania umowy.
  1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania ( o ile nastąpiły zmiany w stosunku
  do złożonej oferty. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu,
  b) złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania
  lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
  2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków otrzymanych w formie dotacji.
  3. Podmiot, którego oferta została przyjęte do realizacji, w terminie do dwóch tygodni podpisuje umowę na realizację zadania. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
  4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy
  z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011r ). Umowa zawierana
  jest na czas realizacji zadania jednak nie dłuższy niż do 30 grudnia 2012 r.
  5. Udzielający dotacji niepóźnej niż w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy przekaże na realizację zadania środki finansowe chyba, że warunki umowy stanowić będą inaczej.
  6. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, organ administracji publicznej zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania a w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności
  i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji. Kontroli mogą dokonać upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Młynary.
  7. Podmiot który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego jest zobowiązany w terminie
  do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, do przedłożenia sprawozdanie merytorycznego
  i finansowego z wykonania zadania, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (Dz. U. Nr 6 poz.25 z 2011r ( Załącznik
  Nr 3 do ogłoszenia).
  8. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentowi.
  Burmistrz
  (-)mgr Ryszard Zając


  Data wprowadzenia: 2012-01-17 1036
  Data upublicznienia: 2012-01-17
  Art. czytany: 3213 razy

  » WZÓR OFERTY - rozmiar: 236128 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WZÓR SPRAWAOZDANIA - rozmiar: 194661 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZARZĄDZENIE - rozmiar: 153326 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Kędzierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary