Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Młynary
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500041858-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Gmina Młynary: „Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Podgórze”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14420   Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): www.mlynary.bip.doc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Podgórze”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na wykonaniu oczyszczalni jednozbiornikowej, pracującej w technologii tarczowego złoża obrotowego o maksymalnej liczbie mieszkańców do 50 RLM z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego poprzez istniejący kanał odpływowy. Oczyszczalnia powinna posiadać znak CE oraz pełne raporty z badań dotyczące skuteczności oczyszczania ścieków, wytrzymałości, wodoszczelności i trwałości. Ciąg technologiczny instalacji składa się z następujących urządzeń: • przepompownia ścieków surowych, • studnia rozprężna • biologiczna oczyszczalnia ścieków • studnia z przepływomierzem ścieków oczyszczonych • odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną. Przed oczyszczalnią należy wyprowadzić pion wentylacji wysokiej prowadzony po elewacji budynku ponad dach. Wentylację należy wykonać za pomocą trójnika 200/110 wpiętego w kanalizację zewnętrzną doprowadzającą ścieki do oczyszczalni. Przedmiar robót nie obejmuje wykonania linii elektroenergetycznej WLZ w granicach działki Nr 28/17 (od granicy działki do obiektu oczyszczalni), którą Wykonawca będzie zobowiązany wykonać. Z uwagi na powyższe zakres tych prac należy uwzględnić w kosztorysie cenowym. W załączeniu mapka sytuacyjna wskazująca przebieg linii WLZ, w tym zlokalizowanej w granicach działki Nr 28/17 - od obiektu oczyszczalni do granicy działki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232421-9

Dodatkowe kody CPV: 45252127-4, 45262640-9, 45111200-0, 45232423-3, 45232400-6, 45231300-8, 45255600-5, 45232410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141652.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TST Szymon Tomaszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrówka Nowa 50
Kod pocztowy: 86-014
Miejscowość: Sicienko
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na realizacje tego zadania przeprowadzono dwa postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na postępowania te wpłynęło po jednej ofercie, które złożyła ta sam firma tj. TECHNIKA Sp. z o.o. w Olsztynie. W celu realizacji tego zadania w bieżącym roku budżetowym Zamawiający zaprosił do udziału w negocjacjach trzech wykonawców, w tym Wykonawcę który unieważnionych postępowaniach składał oferty. Przystąpienie do negocjacji potwierdziła jedynie firma TST Szymon Tomaszewski Z Dąbrówka Nowa. Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zawarto z Wykonawcą umowę na realizacje tego zadania.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych