Ogłoszenie nr 502671-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Gmina Młynary: Budowa Przedszkola w Młynarach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014 – 2020, Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.3  Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Młynary, krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29 , 14420   Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (URL): www.mlynary.bip.doc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www,mlynary.bip.doc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tradycyjną pocztą,kurierem lub osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Przedszkola w Młynarach
Numer referencyjny: RG.271.03.2018.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia „Budowa budynku przedszkola w Młynarach” jest wybudowanie obiektu użyteczności publicznej – przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem wielorodzajowym i składa z różnych rodzajowo zamówień, których łączne wykonanie gwarantuje osiągnięcie założonych celów przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. składa się z: - usługi badań archeologicznych (wraz z ewentualnymi pracami i badaniami konserwatorskimi), - robót budowlanych oraz dostaw pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego. Zamówienie składa się z dwóch głównych elementów składowych, tj.: - Element Nr I - Badania archeologiczne - Element Nr II - Roboty budowlane i elementy pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują dokumenty przetargowe: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowy przedszkola w Młynarach”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;: - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych - ZAŁĄCZNIK nr B-1, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ; - Szczegółowe wytyczne realizacji charakterystycznych robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego – ZAŁĄCZNIK nr B-2, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 1.1 Cel przedmiotu zamówienia 1) Cel bezpośredni: wykonanie badań archeologicznych (wraz ewentualnymi pracami i badaniami konserwatorskimi) na terenie do zainwestowania - zakończonych zabezpieczeniem i zadokumentowaniem odkryć archeologicznych oraz odbiorem prac archeologicznych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; na podstawie zatwierdzonej pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji projektowej inwestycji - wykonanie wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług zakończonych prawnym i faktycznym przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu realizacji inwestycji do użytkowania i eksploatacji. 2) Cel pośredni: - efektywna eksploatacja i użytkowanie produktu realizacji inwestycji zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 1.2 Lokalizacja i stan istniejący Teren inwestycji zlokalizowany jest w Młynarach na działkach nr 94, 96 i 97 w obrębie ewidencyjnym Młynary 04, jednostka ewidencyjna 280406_4 Miasto Młynary. Działki położone są na obszarze zabytkowym wpisanym decyzją A­-3191 do rejestru zabytków (układ urbanistyczny Starego Miasta wraz z zespołem zabudowy), na którym obowiązują przepisy o ochronie i opiece nad zabytkami. Wg MPZP miasta Młynary działka nr 94, oznaczona symbolem A.48.U, położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Na działce nr 94 znajdować się będzie budynek przedszkola oraz inne elementy zagospodarowania terenu, będące przedmiotem inwestycji, tj.: schody zewnętrzne, taras, pochylnia dla niepełnosprawnych, nawierzchnie utwardzone jezdne i piesze, miejsce gromadzenia odpadów, ogrodzenie, zewnętrzne instalacje podziemne. Działka jest zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonymi do rozbiórki. Działki nr 96 i 97 zlokalizowane są w strefach: ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”, ochrony krajobrazu ”K”, a także w części objęte są strefą ochrony archeologicznej „W” (stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr 197/91 decyzją z dnia 11.09.1991 r.). Działki nie są zabudowane. W ramach inwestycji na działce nr 97 zaplanowano budowę placu zabaw oraz ogrodzenia, a także ułożenie nawierzchni utwardzonych jezdnych i pieszych na obu działkach. Ze względu na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej „W”, teren inwestycji wymaga przygotowania: wszystkie planowane prace ziemne muszą być poprzedzone przeprowadzeniem archeologicznych badań wykopaliskowych i sporządzeniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 1.3 Przeznaczenie obiektu i jego charakter Budynek, jako obiekt szkolnictwa przedszkolnego, pełnić będzie funkcję dydaktyczno-wychowawczą. Na obiekt składać się będą sale przeznaczone do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zabaw oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze przedszkola, takie jak: szatnie, pomieszczenia sanitarne i socjalne, biurowe, pomocnicze, techniczno - gospodarcze wraz z układem komunikacyjnym. Charakterystyczne parametry obiektu – wg programu funkcjonalno-użytkowego: - powierzchnia zabudowy – 402,00 m2 - powierzchnia użytkowa – 509,17 m2 - ilość kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - kubatura obiektu – 3877,00 m3 1.4 Szczególne warunki realizacyjne przedmiotu zamówienia W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące główne elementy: a) element przedmiotu zamówienia Nr I – „Badania archeologiczne”; b) element przedmiotu zamówienia Nr II – „Roboty budowlane i elementy pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego”. Teren do zainwestowania zlokalizowany jest na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską, zatem proces budowlany podlegać będzie uzgodnieniom z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Teren budowy obejmuje działki, które wchodzą w zakres układu urbanistycznego terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się w strefie ochrony archeologicznej, zatem przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych oraz ewentualnych prac i badań konserwatorskich zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Teren budowy znajduje się w ścisłym centrum miasta Młynary – tak zatem, proces budowlany należy realizować w sposób nie utrudniający funkcjonowania jednostki osadniczej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia 2.1. Element przedmiotu zamówienia Nr I – „Badania archeologiczne” Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2187) oraz wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie / Delegatura w Elblągu. Wymagania dotyczące realizacji elementu przedmiotu zamówienia NR I określono w Załączniku B-1 do SIWZ pn. „Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych” 2.2. Element przedmiotu zamówienia Nr II – „Roboty budowlane i elementy pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego” Roboty budowlane obejmują cały zakres prac, robót i dostaw, których zwieńczeniem będzie formalno-prawne przekazanie do użytkowania obiektu budowlanego przedszkola w Młynarach wraz z zagospodarowaniem terenu działek, objętych inwestycją, w tym placu zabaw. Wszelkie prace, roboty i dostawy powinny być prowadzone pod właściwym nadzorem. Elementy pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego dotyczą jego funkcji dydaktyczno-wychowawczej. Wymagania dotyczące realizacji elementu przedmiotu zamówienia NR II zawarto w Załączniku B-2 do SIWZ pn. „Szczegółowe wytyczne realizacji robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego” W zakres zamówienia wchodzą również wszystkie stosowne roboty towarzyszące i pomocnicze, niezbędne do efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną w zakresie osiągnięcia celu jakiemu ma on służyć. Nadzór autorski pełnić winni autorzy dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie ewentualnych części zamówienia, które ten przewiduje powierzyć do wykonania podwykonawcom. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 1 Kodeksu Cywilnego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45214100-1
45000000-0
45331210-1
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45331000-0
09332000-5
37535200-9
71351914-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: 1) dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - koordynatora kontraktu z ramienia Wykonawcy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania w dowolnej specjalności technicznej oraz posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora kontraktu lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowlanej tj. budowy nowego budynku użyteczności publicznej jak przedszkole, szkoła, budynek administracyjny o kubaturze minimum 3000 m3 i o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto: Funkcji koordynatora kontraktu nie można łączyć z funkcją innych osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającym doświadczenie jako kierownik budowy przy budowie minimum jednego nowo budowanego budynku użyteczności publicznej takiego jak przedszkole, szkoła, budynek administracyjny o kubaturze minimum 3000 m3 i wartości minimum 1 500 000,00 zł ; - co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnyc; - co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i muszą należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do tej izby; 2) wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującym swoim zakresem budowę nowego budynku użyteczności publicznej takich jak przedszkoli, szkół, budynków administracyjnych o kubaturze od 3000 m3 do 4500 m3 i wartości minimum 1 500 000,00 zł każda, wraz z referencjami, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji jakości. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących warunków, o których mowa pkt V. 1.2) SIWZ zamawiający będzie żądał: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złoży podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 zł, c) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: - wykazu jednej roboty budowlanej, o której mowa w pkt V.1.2)lit.c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykazu osób, o których mowa w pkt. V.1.2)lit.c) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik Nr 3 i 4, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) formularz ofertowy (załącznik Nr 2) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym (załącznik Nr 9) stanowiące załączniki do SIWZ, c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60 800,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na numer rachunku 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją „Wadium – Przetarg Przedszkole w Młynarach”, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 11. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zadania 6,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 11,00
Kryterium społeczne 11,00
Kryterium doświadczenie 12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. b) W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia. a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń. b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za nie wykonane roboty zostanie zmniejszone na podstawie kosztorysu ofertowego. 3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz Zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH